2201 f(-p1) + f(-p2) Z(e-(p3),e+(p4))Z(μ-(p5)+(p6))) + f(p7) + f(p8), strong

2201.1 e-e+νμνμ-pair production via WBF, processes 220,2201,222,2221

The weak processes (nproc=220,222) occur in O(α6), whereas the strong processes (nproc=2201,2221) occur in O(α4αS2). These processes can currently only be calculated at lowest order.

220 f (p1)+ f(p2) → Z(e- (p3),e+(p4))Z (μ - (p5),μ + (p6)))+ f(p7)+ f (p8),[W BF ]
222 f (p )+ f(p ) → Z(e- (p),e+(p ))Z (ν (p ),ν(p )))+ f(p )+ f(p )[W BF ]
    1   2    - 3 + 4  μ- 5 μ+ 6    7   8
2201 f (p1)+ f(p2) → Z(e (p3),e (p4))Z (μ (p5),μ (p6))) +f (p7)+ f(p8)[strong]
2221 f (p1)+ f(p2) → Z(e- (p3),e+(p4))Z (νμ(p5),νμ(p6)))+ f(p7)+ f(p8)[strong]

2201.2 Plotter

nplotter_qqZZqq.f is the default plotting routine.

2201.3 Example input and output file(s)

input2201.ini process2201.out

References